25. sjednice Savjeta nevladinog humanitarnog udruženja “Oslonac” Tešanj, održane je u ČETVRTAK , 04.08.2022. godine u 16,15 sati u prostorijama Općine Tešanj.

Na sastanku prisutni: Fuad Šišić, Husein Alić,Nedžad Unkić, Edin Mujčić, Emina Turalić i Brkić Ajiša

Odsutni: Huskić Adem

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

D N E V N I R E D

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 24. sjednice

2. Informacije o aktuelnim projektima

3. Vanredni zahtjevi pomoć: Esmira Kadrić-Piljužići (Salih H), i Mulasmajlović Šahza, Raduša (Fuad Š), porodica Kadušić Novo selo

4. Informacije i zauzimanje stava za naredni projekat sa liste prioriteta za 2022. godinu

5. Razno

Ad. 1

Zapisnik sa 24. sjednice Savjeta je usvojen uz izmjenu u dijelu koji se odnosi na realizaciju jedne porodice sa Liste pomoći 2022. sa područje općine Tešanj. Obzirom da zapisnik nije urađen odmah, Savjet nije mogao konstatovati razlog zbog čega je odlučeno da se realizuje pomoć porodici Skopljak a ne porodici Dikadžić koja je ispred na Listi. Zapisnik je usvojen, sa zaključkom.

Zaključak:

Sjednice Savjeta NHU „Oslonac“ ubuduće će se održavaće minimalno jednom mjesečno.

Ad. 2

Predsjednik je upoznao prisutne o statusu trenutno aktuelnog projekta Esada Aličić (porodica Kičina). Objekat je u zvaršnoj fazi izgradnje, potpisan je Sporazum o saradnji sa općinom Stari grad Sarajevo, primopredaja se očekuje krajem ovog mjeseca.

Zaključak:

Usvaja se informacija o gradnji objekta Esade Aličić.

Ad. 3

Savjet je upoznat o prispjelim zahtjevima Esmira Kadrić, Pilužići; Mulasmajlović Šahza, Raduša i raniji zahtjev braća Kadušić, Novo Selo. Poslije razgovora, zaključeno je:

Zaključak:

Obići porodice u Piljužićima i Novom Selu. Zaduženi: Nedžad Unkić, Hasan Ćeman, rok: 15 dana

Obići porodicu u Raduši sa izvođačem radova HS radi davanja ponude. Zadužen: Fuad Šišić, rok: 15 dana

Ad. 4

Po ovoj tačci dnevnog reda se raspravljalo o narednom projektu za izgradnju objekata. Zaključeno je da u koliko budu gotove dozvole za gradnju za prioritete sa Liste novih objekata na području općine Tešanj broj 2. ili 4. ide se na izgradnju jednog od ova dva prioriteta. Ukoliko ne bude spremna dokumentacija, ide se na izgradnju objekta sa Liste novih objekata izvan područja općine Tešanj, broj 3., porodica Memagić u Doboju, ukoliko porodica prethodno uplati 50% potrebnih sredstava (kako je obećala) na račun NHU “Oslonac”.

Takođe raspravljalo se i o projektu Almin Mašić Kakanj (prioritet broj 1.). Predsjednik Savjeta je upoznao Savjet o usaglašenom dopisu upućenom Općini Kakanj i ostavljenom roku za izjašnjenje od 15 dana.

Zaključak:

Savjet NHU „Oslonac“ će se konačno izajsniti o projektu Mašić, Kakanj nakon prolaska roka, tj. 15.08.2022. godine ili ranije ako odgovor stigne prije.

NHU „Oslonac“ neće „držati“ rezervisana sredstva za ovaj projekta osim ranije namjenski uplaćenih sredstava na račun „Oslonca“ (9.000,00 KM).

Ad. 5

Raspravljalo se o informaciji od jednog člana Savjeta o porodici Husičić Sabina, o problemu plavljenja dograđenog dijela objekta koji je radio nhu Oslonac.

Zaključak:

Informacija je primljena na znanje.

Sjednica završena u 17.10 sati.


KAKO POMOĆI

Kako pomoći?

Za realizaciju naših projekata svaka pomoć je dobrodošla. Pomoći možete na više načina.